Make your own free website on Tripod.com

Vietnamese Midi Collection

Anh qun ma thu

o la h ng

Bi khng tn s 4

Bi‹n mn

C ph ǡng

Chi‰c l cui cng

ChiŠu mt mnh qua ph

ChiŠu tm

Cha mn (?)

ChuyŒn hn h

C b d‡i hn

C hng nܧc

Cn cht g ‹ nh

Dim ca

D vng

iŒp khc

ng xa em m nay

Gh b‰n Si Gn

Ging sng k› niŒm

Hoang vu

L diu bng

Lin khc ma

My lang thang

Ma Si Gn, Ma H Ni

N‰u ta ng quen nhau  L

Ngn thu o tm

Ngy vŠ

Qunh Hng

Qunh Hng

Ri mai ti ua em

Thu ca

Ti‰ng ma

Tnh em

Tnh su

Tnh thi xt xa

Ti a em sang sng

Tri tim ngc t

Tui thn tin

Xa em

Xm m

Xun h†p mt

Yu em di lu
?: not sure if it's right name.

*:   not sure if it's VNmese song

L: Lyric

Please let me know to correct it if anybody knows.

Lyric web page (Trang web li nhc ca Xun V)

(To view the lyric in Vietnamese, on Xun Vu page; Click VIEW, ENCODING then USER DEFINED)